Saturday, July 30, 2011

This story is called wrote a new story today

Globs on a box of a pile of dogshit claim rainwater leaked along the cardboard bent in hands that wiweuhasdifoasiud oaid oiaus dofiu aosid jfuahsdfhak jsb kjhas kdjh;aush fo;fhas d;ofha;osidf;aiufiausoifuaoishdf;oha;sdhf ;ohajdhj ahnsdj nas;djh;oauhsdo;fuh asohdf ahsodifjo aisjdfi jalsdkjnv laskjd lkjalksdjf lkajs;lfdk ja;lskj dfl;kajsdl fkjal;skdjf l;kajsd ;fljas;dlkjf;adsjf;hasjdh ;ohdofijai jfp’I jasdjf lakjsd;fjasijdfiajsdhfljahsdljhfla;sjhlfkjs lkjf laksjdf;klja sldkjf l;aksjdf ljasdl;fkja;lskdjfl ja jfkajs ;dkfja;l sjfo;iasj d;oifj a;jsdh f;o sd;ofij h asl;dhf;owheoidoigha;sjdhasjhdoahds ou ;oiadu fiua aiuf’oi a;osih ;aojsd ;jan;jvn;jxnc;ojva;osh;ouahs;oga;osidhg;oasuhdofiuao;sidufoaisuf;oiausd;iouf;oaisudfo;iua;osidu aoiduf ;oaisud;ofiuas;doiuf I oiasud ;oiudao uaoisdu ;oifasud ;ofiuaspidu foaisu p’fiuaspidu fpiasudf;oias;oduhf aisgdfjhsgdjhfgsjhabsdl faslhkdf kjahsdkj hasjd hflakjsdkl jhasd jhfa;osu dhfa h;of ha;osd h;ouau h;ou h;ou h;ouf h;aou shd;ou ahsdo uha;do uhf;aousd h;oau ds;ou ;ouah sd;ofuh as;dou fha;osu ;ou ahd ;oufha;s df ;oiauhs fouahs;ouf ha;osuhf ;oasudh f;oiashdfo;ihaso;difj;aoisdhfo;iahsdofuhas;odihf;oaisjd;ofijhas;oidjfaisjdf;oias;odifh;aosidjf;oiajsd;oifja;sodif aoisdj ;oia ;oidu oi ;oi iou I oi ;ofia ou idjo as;oi ;ao ;aoi uf ;aois idu ;oiua;oi o8u0er8uo8wueoruhahxbvcjhzvjhvczjhvxb kzcb .knzbx.cnvbznxbcvn,zbx znmb cknvbzxkcjbvliashdvliuahsr iufahe;ofua;oiewuf;oaiwue;foiauweo;ifuao;e89uf09ause09fua0s9dfu[a0s9udf0[9asudf[09aus09fuas0[d9uf[a80sduf[a8sd[f098ausd0f98ua s[dfu9a-su9dfa9sudf09uasd[-fu9as-dfu9[a9sudf[-9uas[9uf[a9sud [a9s udf[09uas09fu0asdu9f[9uas[df9u[as9duf[0as9ud[0f8ua08u 0[98ua sdf90u a08sd 8 duf[0a9s8u df08uas[0d8fua[08sdyu f[089ausd[09f8ua08sduf08ausdf08uasd8ufasiudf8asu 80 0[8a udf08 a08 0[a8fu 0a8duf uahsd;oufhalksdhblkhzxbcvlkhzbxldkhgflaksdhfliuehriuwyoufhasioduhf;OUhdf;jkabse;ufha;ksjdhf;oauwehf;oasdbf;aosudhf;oasudyfo;ueyw;o ;wou ye;fou a;ouiw a;oi f;ouah ;fou a;ois foai sefoa;osu o;uasyd ;ouahdf ou;ahsd ;ouhasdo;fh a;osdh f;jashd;fljha ;oh ad;ofhajl;sdhf ;ljahs d;lfjha;sldjh foaisufoua 8uaf ;ouas ufaois oiasdoifu aipusdfp’iu aipsudf aipus p’iu adp’sif uap’isdu fipaup’iu aip’sdu faipusdfipuasdipuf’pai ‘pidu faipusdfipuasdipfuaip’u d’p adipufaipsudfipuap’sidu ‘apiud fip’ uasdipufaipsudf ‘paiu dfipua sdipfuaps diu ‘paisdu f’paisud pia udipsufaipsudfaipusp’iuaps’idu ‘paiusdf’p uaips’duf p’aisdu ‘paisud ‘piausdfp iausd fipuasd piuadipfuaipsdufaipsud p’I a’piua sp’I ufap’isud ‘apisdu p’iuasdip uaips’duf aipusdf aip’sdu f;aiosudfoiasdoi ufaipsud fp’iausdop’fi p’aosidfop as’pdo fiaops’id afopisdfopuaipsdufiausd fipuasdipufaipsudfipuasdipfuaipsdufaipusdfipuadisufip’ausdfipudisfaipusd’ pa’disu faipsud p’aisud fipuasdip’fu

7 comments:

richard chiem said...

╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

Gumbywan said...
This comment has been removed by the author.
Jenny Wijaya said...

Togel Toto Macau
daftar game casino rollete
Togel Toto Macau
Togel Toto Macau
Togel Toto Macau

deposit dadu poker
dadu poker
agen dadu poker
login dadu poker
cara menang main poker dadu online

Jenny Wijaya said...

http://www.idnliveoglok.net/idn-live-oglok/
http://www.idnliveoglok.net/idn-live-oglok-versi-mobile/
http://www.registercasinoidnlive.com/deposit-game-dadu-poker-online/
toto 4D
http://www.registercasinoidnlive.com/daftar-game-dingdong-12d-idn-live/
dadu putar
dadu poker
idn live

Jenny Wijaya said...

sabung ayam s128
login bluebet33
agen cbet indonesia
daftar scr888
osg 777

live chat joker123

Dong said...

Not sure how to say a proper credit to an intelligent author for his awesome work. But I can confirm that the sports discussion has been made here on this bright page is extraordinary for its quality data. Much honor. 토토사이트 안전놀이터

Nathalie said...

Big thanks for the one who share this one. Keep on posting. info